CHOOSE DEPARTMENT HERE...

พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้าง 4 เดือน / หรือรายวัน / นักศึกษาฝึกงาน)

Wanting
3

Duties:

จัดเตรียมเอกสารแต่ละโครงการ / งาน
รวบรวมเอกสารแบบฟอร์มและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดเก็บข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้งภายในและภายนอกบริษัท
บันทึกข้อมมูลลงในระบบที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Requirements:

เพศหญิง / ชาย อายุ 18 - 25 ปี สัญชาติไทย
วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษา) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะความชำนาญใน Program Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน การนำเสนอ
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ