G M UG 1 2 3 4

นิทรรศการความเป็นมาอัน ยาวนานกว่า 180 ปี ของ “ทาคาชิมายะ”

10/11/2018 - 31/07/2019
พบกับนิทรรศการแสดงเรื่องราวประวัติ ความเป็นมาอันยาวนานกว่า 180 ปี ของ “ทาคาชิมายะ”